FTBL League
Arsenal
Arsenal Fans
MATCH IN PROGRESS
23.10.2021
Sunderland

Team boss

Coach

Captain

Challengers for the regular starting spot
1 2509.71
2 682.74
Players list for squad
Challengers for the post of coach
1 76.59
2 19.19
Players list for coach
 
Current stage team rating:
4044
29.08.2021 00:00
0
5
18.09.2021 00:00
0
4
08.10.2021 00:00
0
4
02.09.2021 00:00
1
0
20.09.2021 00:00
0
3
10.10.2021 00:00
3
0
04.09.2021 00:00
3
0
22.09.2021 00:00
4
0
12.10.2021 00:00
0
6
06.09.2021 00:00
3
0
24.09.2021 00:00
0
2
15.10.2021 00:00
0
0
08.09.2021 00:00
0
0
26.09.2021 00:00
3
0
17.10.2021 00:00
1
5
10.09.2021 00:00
5
0
28.09.2021 00:00
0
3
19.10.2021 00:00
0
4
12.09.2021 00:00
5
0
30.09.2021 00:00
0
0
21.10.2021 00:00
0
0
14.09.2021 00:00
3
0
02.10.2021 00:00
0
0
23.10.2021 00:00
3
0
16.09.2021 00:00
0
0
06.10.2021 00:00
0
2
 
 
12:03:40-12:03:40 serv1